http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.01gk-is-21.jpglink
http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.03gk-is-21.jpglink
http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.04gk-is-21.jpglink
http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.02gk-is-21.jpglink
http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.05gk-is-21.jpglink
http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.06gk-is-21.jpglink
«
»

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА"

С Т А Ј И Ћ Е В О

Тозе Марковића бр. 26

Тел/фах: 023/884-017

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Број: 182/17

Датум: 08.05.2017.

 

 

На основу члана 108. став 1 . Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисијe за јавну набавку ужине за децу и ученике, број 180/17 од 05.05.2017. године, директор ОШ «Свети Сава» Стајићево, Зорана Медић, доноси следећу:

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке добара

ужине за децу и ученике

Партија 1. – пекарски производи

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ СР „Тамишка лађа" , Tрг слободе 1, Томашевац број понуде 161/17 од 28.04.2017.год., Матични број: 55512230 ; ПИБ: 100908261, са понуђеном ценом за партију 1. Пекарски производи без ПДВ-а од 500.719,50 динара а што са ПДВ-ом износи 550.800,00 динара и роком важења понуде од 91 дан од дана отварања понуде.

Образложење

Одлуком број 142/17 од 18.04.2017. године од стране Наручиоца ОШ «Свети Сава» Стајићево покренут је поступак јавне набавке добара – ужине за децу и ученике, брoj ЈНМВ 1.1.1/2017 - добра.

Укупна процењена вредност набавке је 708.333 динара без ПДВ-а.

Јавна набавка је обликована у две партије: партија 1 – пекарски производи, процењена вредност 560.333 динара без ПДВ-а и партија 2 – остали прехрамбени производи, процењена вредност 148.000 динара без ПДВ-а

Назив и ознака из општег речника јавне набавке je - 15800000 – разни прехрамбени производи.

Дана, 20.04.2017.године Наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

До истека рока за подношење понуда односно до 28.04.2017.године до 10,00 часова, на адресу наручиоца, за партију 1. Пекарски производи, пристигле су 2 благовремене понуде и то:

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена код Наручиоца

Назив или шифра понуђача

Адреса понуђача

 

Датум пријема

Час

1.

160/17

Златни клас сениор“ доо Зрењанин

Др Тихомира Остојића бб

28.04.2017.

09:15

2.

161/17

СР „Тамишка лађа“ Томашевац Трг слободе број 1

28.04.2017.

09:55

Поступак отварања понуда спроведен је дана 28.04.2017. године у 10,30 часова о чему је сачињен Записник о отварању понуда број 163/17 од 28.04.2017. године.

Комисија за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике извршила је преглед и проверу приспелих благовремених понуда и констатoвала следеће:

1. Самостална понуда Понуђача „Златни клас сениор" доо Зрењанин, Др Тихомира Остојића бб, број понуде 160/17 од 28.04.2017.год., Матични број: 20688700; ПИБ: 106831063; је благовремена, одговарајућа и неприхватљива.

Понуђач је понудио за партију 1. Пекарски производи укупну цену без ПДВ-а од 663.309,00 динара а што са ПДВ-ом износи 739.440,00 динара, роком важења понуде од 90 дана од дана отварања понуде.

Разлог за неприхватање понуде овог понуђача је што понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке за поднету партију 1 – пекарски производи.

2. Самостална понуда Понуђача СР „Тамишка лађа" Томашевац, Трг слободе 1, број понуде 161/17 од 28.04.2017.год., Матични број: 55512230; ПИБ: 100908261; је благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Понуђач је понудио за партију 1. Пекарски производи укупну цену без ПДВ-а од 500.719,50 динара а што са ПДВ-ом износи 550.800,00 динара и роком важења понуде од 91 дан од дана отварања понуде.

Конкурсном документацијом је предвиђена методологија рангирања понуда за одговарајуће и прихватљиве понуде а према критеријуму најнижа понуђена цена и сходно томе сачињена је ранг листа понуђача:

Ред.

Бр.

Назив или шифра понуђача

Адреса понуђача

 

Износ без ПДВ

Износ са ПДВ-ом

1.

СР „Тамишка лађа“ Томашевац, Трг слободе 1

500.719,50

550.800,00

Одредбом члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је, да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Одредбом члана 107. став 3. истог Закона прописано је да Наручилац доноси Одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике предложила је Наручиоцу:

- да понуду Понуђача СР „Тамишка лађа" , Tрг слободе 1, Томашевац број понуде 161/17 од 28.04.2017.год., Матични број: 55512230 ; ПИБ: 100908261, прихвати као благовремену, одговарајућу и прихватљиву, са понуђеном ценом за партију 1. Пекарски производи без ПДВ-а од 500.719,50 динара а што са ПДВ-ом износи 550.800,00 динара и роком важења понуде од 91 дан од дана отварања понуде

- да донесе Одлуку о додели уговора којом се уговор за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике за партију 1. Пекарски производи, додељује СР «Тамишка лађа» Трг слободе бр. 1, Томашевац.

На основу свега изнетог, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке, понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

ДИРЕКТОР

М.П.

______________________________

 

Зорана Медић


 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА"

С Т А Ј И Ћ Е В О

Тозе Марковића бр. 26

Тел/фах: 023/884-017

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Број: 183/17

Датум: 08.05.2017.

На основу члана 108. став 1 . Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда Комисијe за јавну набавку ужине за децу и ученике, број 181/17 од 05.05.2017. године, директор ОШ «Свети Сава» Стајићево, Зорана Медић, доноси следећу:

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке добара

ужине за децу и ученике

Партија 2. – остали прехрамбени производи

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ BB TRADE AD, Трг ослобођења бб, Житиште, број понуде 159/17 од 28.04.2017.год., Матични број: 08038791; ПИБ: 101377960, са понуђеном ценом за партију 2. Остали прехрамбени производи без ПДВ-а од 127.014,00 динара а што са ПДВ-ом износи 133.662,00 динара и роком важења понуде од 30 дана од дана отварања понуде.

Образложење

Одлуком број 142/17 од 18.04.2017. године од стране Наручиоца ОШ «Свети Сава» Стајићево покренут је поступак јавне набавке добара – ужине за децу и ученике, брoj ЈНМВ 1.1.1/2017 - добра.

Укупна процењена вредност набавке је 708.333 динара без ПДВ-а.

Јавна набавка је обликована у две партије: партија 1 – пекарски производи, процењена вредност 560.333 динара без ПДВ-а и партија 2 – остали прехрамбени производи, процењена вредност 148.000 динара без ПДВ-а

Назив и ознака из општег речника јавне набавке je - 15800000 – разни прехрамбени производи.

Дана, 20.04.2017.године Наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

До истека рока за подношење понуда односно до 28.04.2017.године до 10,00 часова, на адресу наручиоца, за партију 2. Остали прехрамбени производи, пристигла је 1 благовремена понуда и то:

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена код Наручиоца

Назив или шифра понуђача

Адреса понуђача

 

Датум пријема

Час

1.

159/17

BB TRADE AD, Трг ослобођења бб, Житиште

28.04.2017.

09:10

Поступак отварања понуда спроведен је дана 28.04.2017. године у 10,30 часова о чему је сачињен Записник о отварању понуда број 163/17 од 28.04.2017. године.

Комисија за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике извршила је преглед и проверу приспеле благовремене понуде и констатoвала следеће:

1. Самостална понуда Понуђача BB TRADE AD, Трг ослобођења бб, Житиште, број понуде 159/17 од 28.04.2017.год., Матични број: 08038791; ПИБ: 101377960; је благовремена, одговарајућа и прихватљива.

Понуђач је понудио за партију 2. Остали прехрамбени производи укупну цену без ПДВ-а од 127.014,00 динара а што са ПДВ-ом износи 133.662,00 динара и роком важења понуде од 30 дана од дана отварања понуде.

Конкурсном документацијом је предвиђена методологија рангирања понуда за одговарајуће и прихватљиве понуде а према критеријуму најнижа понуђена цена и сходно томе сачињена је ранг листа понуђача:

Ред.

Бр.

Назив или шифра понуђача

Адреса понуђача

 

Износ без ПДВ

Износ са ПДВ-ом

1.

BB TRADE AD, Трг ослобођења бб, Житиште

127.014,00

133.662,00

Одредбом члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је, да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Одредбом члана 107. став 3. истог Закона прописано је да Наручилац доноси Одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Након стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике предложила Наручиоцу:

- да понуду Понуђача BB TRADE AD, Трг ослобођења бб, Житиште, број понуде 159/17 од 28.04.2017.год., Матични број: 08038791; ПИБ: 101377960, прихвати као благовремену, одговарајућу и прихватљиву, са понуђеном ценом за партију 2. Остали прехрамбени производи без ПДВ-а од 127.014,00 динара а што са ПДВ-ом износи 133.662,00 динара и роком важења понуде од 30 дана од дана отварања понуде.

- да донесе Одлуку о додели уговора којом се уговор за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике за партију 2. Остали прехрамбени производи, додељује BB TRADE AD, Трг ослобођења бб, Житиште.

На основу свега изнетог, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке, понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

ДИРЕКТОР

М.П.

______________________________

Зорана Медић

 

olovcice

tabla-galerija

tabla-vesti

tabla-kalendar

Free business joomla templates