http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.01gk-is-21.jpglink
http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.03gk-is-21.jpglink
http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.04gk-is-21.jpglink
http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.02gk-is-21.jpglink
http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.05gk-is-21.jpglink
http://osstajicevo.edu.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide-show-new.06gk-is-21.jpglink
«
»

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА"

С Т А Ј И Ћ Е В О

Тозе Марковића бр. 26

Тел/фах: 023/884-017

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Број: 147/17

Датум: 20.04.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Број 1.1.1/2017

НАБАВКА УЖИНЕ ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ

На основу члана 55 став 1 тачка 2, члана 60 став 1 тачка 2 Закона о јавним набавкама ( „Службени Гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон ) и члана 6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(„Сл. гласник РС" бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 142/17 од 18.04.2017. године,

Наручилац:

Основна школа „Свети Сава"

Тозе Марковића 26, 23204 Стајићево

ПИБ 101763717

МБ 08221316

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

интернет страна: www.osstajicevo.edu.rs

позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности –добара, набавка ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2 бр. 1.1.1/2017 ( Партија 1. – пекарски производи и Партија 2. – остали прехрамбени производи ).

Назив и ознака из општег речника јавне набавке je

ОРН 15800000 – разни прехрамбени производи

Понуде се припремају и достављају у складу са позивом и конкурсном документацијом.

Позив и конкурсна документација се објављују на Порталу Управе за јавне набавке, на следећој интернет адреси: www.ujn.gov.rs и интернет страници школе на следећој адреси: www.osstajicevo.edu.rs

На ову јавну набавку ће се примењивати:

 Закон о јавним набавкама,

 Закон о општем управном поступку,

 Закон о облигационим односима,

 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,

 Друга подзаконска акта донета на основу Закона о јавним набавкама.

У поступку јавне набавке мале вредности понуђачи могу да поднесу само једну понуду. Понуђачи могу да поднесу понуду за једну или обе партије.

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Критеријум за оцењивање понуде: најнижа понуђена цена.

Начин и место подношења понуде:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се лично или путем поште, у затвореној и запечаћеној коверти, попуњене читко, штампаним словима, на српском језику, на адресу Наручиоца: ОШ „Свети Сава", Тозе Марковића 26, 23204 Стајићево, са обавезном назнаком на лицу коверте: ,, Понуда за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, бр. ЈНМВ – 1.1.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. На коверти назначити за коју се партију понуда подноси.

На полеђини коверте обавезно навести:

- назив, адресу, број телефона и е-маил адресу понуђача и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за пријем понуда је 28.04.2017. године до 10,00 часова.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране понуђача до рока наведеног у претходном ставу.

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Све неблаговремене примљене понуде, Комисија за јавне набавке мале вредности вратиће неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено, по протеку рока за пријем понуда.

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама и допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објавити на Порталу јавних набавки.

Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда у Основнoj школи „Свети Сава", ул. Тозе Марковића бр. 26, Стајићево, дана 28.04.2017. године са почетком у 10,30 часова.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење (пуномоћ), која се предаје Комисији пре отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато од стране понуђача на обрасцу из Конкурсне документације, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће потписати записник и преузети примерак истог.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.

Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана јавног отварања понуде. Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине www.merz.gov.rs.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике www.minrzs.gov.rs.

Лице за контакт:

директор школе – Зорана Медић, секретар школе – Рената Штетић, на тел/факс: 023/884-017, мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                                               Директор школе,

                                                                                                               Зорана Медић

                                                                                                               ______________________

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОШ „СВЕТИ САВА" СТАЈИЋЕВО

Број: 146/17

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

обликована по партијама:

Партија 1. – пекарски производи

Партија 2. - остали прехрамбени производи

НАБАВКА ДОБАРА - УЖИНА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ

бр. 1.1.1/2017

 

 

 

Датум и време

Крајњи рок за достављање понуда:

28.04.2017. године до 10,00 сати

Јавно отварање:

28.04.2017. године   у 10,30 сати

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.1/2017, дел. број 142/17 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.1.1/2017, дел. број 143/17 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности (добара) - ужина за децу и ученике

ЈНМВ бр. 1.1.1/2017

Конкурсна документација садржи укупно 40 страна:

 

Поглавље

 

 

Назив поглавља

 

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3.

II

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4. – 6.

III

Техничка документација и планови

4. – 6.

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова

7. - 10.

V

Критеријуми за доделу уговора

10.

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

11. – 20.

VII

Обрасци који чине саставни део понуде

20.- 35.

VIII

Овлашћење представника понуђача

36.

IX

Модел уговора

37. - 40.

 

 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОШ „Свети Сава"

Адреса: Стајићево, ул. Тозе Марковића бр. 26

Интернет страница: www.osstajicevo.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/2017 је набавка добара – ужина за децу и ученике

Назив и ознака из општег речника набавки: разни прехрамбени производи, ознака 15800000

4. Партије

Јавна набавка је обликована у две појединачне партије:

Партија 1 – пекарски производи

Партија 2 – остали прехрамбени производи

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација

7. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Зорана Медић - директор школе, Рената Штетић - секретар школе

Е - mail адреса (или број факса): Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

факс 023/884-017

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

1. Врста и количина добара

Добра – набавка ужине за децу и ученике, која су предмет јавне набавке користиће се за потребе исхране деце која похађају предшколски програм и ученика који похађају ОШ „Свети Сава" Стајићево (у даљем тексту: Школа) а количина истих је приказана у табелама А и Б у наставку, које су саставни део конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике добара

Добра – ужина за децу и ученике, морају бити у складу са техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији и морају бити произведена према важећим стандардима за ту врсту хране

3. Квалитет добара

Наведена добра морају да задовоље све услове у погледу квалитета према захтевима из конкурсне документације, као и услове прописане законским и другим прописима предвиђене за прехрамбене производе намењене деци (Закон о безбедности хране, Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе, подзаконски прописи)

4. Период испоруке добара

Испорука добара – ужине за децу и ученике, вршиће се у периоду од годину дана од дана потписивања уговора

5. Рок и место испоруке добара

Понуђач је у обавези да захтевану количину добара обезбеди, односно испоручи сукцесивно, по потреби наручиоца, на основу претходно добијене писмене наруџбенице која се доставља два пута месечно.

Понуђач је у обавези да робу за партију 1 – пекарски производи испоручује сваког радног дана два пута дневно, топло у одговарајућој амбалажи, и то:

- за преподневну смену - до 8.00 часова,

- за поподневну смену – у време од 12.00 до 13.00 часова према достављеној поруџбини, сопственим превозом до кухиње наручиоца.

Понуђач је у обавези да робу за партију 2 – остали прехрамбени производи испоручује сваког радног дана у време од 7,30 до 8,00 часова према достављеној поруџбини сопственим превозом до кухиње наручиоца.

Испорука се врши на адресу школе Ул. Тозе Марковића 26 Стајићево.

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац има право да одбије пријем робе која не одговара утврђеним нормама квалитета означеним на декларацији производа, којој је истекао рок употребе или је оштећена у транспорту (оштећена амбалажа, вакуум паковање).

Недостаци се констатују записником који потписују представници обе уговорне стране, с тим што се достављени рачун умањује за вредност оштећене робе или се врши накнадна замена оштећене робе у року од 24 часа.

Продавац је обавезан да испоруку добара врши адекватним транспортним средством за испоруку наручених предметних добара.

Наручилац има право да испоручена добра достави специјализованој институцији ради анализе.

У случају када специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета робе, трошкови анализе и рекламације падају на терет продавца.

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности намирница и прехрамбених производа у овлашћеној институцији.

У случају неисправности Наручилац ће робу вратити, што може бити један од разлога за раскид уговора од стране наручиоца.

Напомена: количине добара у табелама А и Б су дате оквирно и наручилац задржава право да одступи од процењених количина одређених у поменутим табелама.

ТАБЕЛА А

ПАРТИЈА 1. – ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Р.бр.

Назив

Карактеристике

Јед.

колич.

Намирнице

мере

1

Штрудла са маком

100 гр

ком

900

2

Штрудла са вишњом

100гр

ком

900

3

Крофна

90 гр

ком

900

4

Мекике

100 гр

ком

900

5

Фиеста виршла сир

120 гр

ком

900

6

Савијача сир

130 гр

ком

900

7

Савијача кромпир

130 гр

ком

450

8

Савијача месо

130 гр

ком

450

9

Бурек сир

130 гр

ком

900

10

Бурек кромпир

130 гр

ком

450

11

Бурек месо

130 гр

ком

450

12

Путер кифла

100 гр

ком

1800

13

Переца

100гр

ком

900

14

Празан кроасан

100 гр

ком

900

15

Крем кроасан

110гр

ком

1800

16

Сендвич земичка

150гр

ком

900

17

Сендвич кифла

150гр

ком

900

18

Пица парче

150гр

ком

900

19

Кукурузна пита пица надев

120гр

ком

900

20

Интегрална ролница

120гр

ком

1800

21

Ролница виршла

100гр

ком

900


ТАБЕЛА Б

ПАРТИЈА 2. – ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Р.бр.

Назив

Карактеристике

Јед.

колич.

Намирнице

мере

1

Павлака

Кантица 700гр

ком

10

2

Јогурт

1/1 л

ком

50

3

Млеко

1/1 л

ком

80

4

Чоколадно млеко

1/1 л

ком

180

5

Уље

1/1л

ком

3

6

Шећер

1/1 кг

ком

20

7

Со

1/1 кг

ком

3

8

Чај

Паковање од 20 филтер кесица

ком

30

9

Сок

Воћни, тетрапак, 1.5 л

ком

100

10

Салама

1/1 кг

ком

10

11

Паштета

Лименка 180 гр

ком

50

12

Чајна кобасица

1/1 кг

ком

5

13

Сир качкаваљ

1/1 кг

ком

5

14

Јаја

А класа паковање од 10 ком

ком

20

15

Кисели краставци

1/1 кг

ком

5

16

Кечап

1/1 л

ком

5

17

Мајонез

500 гр

ком

5

18

Хлаб

Векна 500 гр

ком

100

19

Еурокрем

900 гр

ком

10

20

Мармелада

1/1 кг

ком

10

21

Кекс „плазма“ или одговарајући

1/1 кг

ком

10

22

Кекс наполитанке

1/1 кг

ком

10

23

Крем бананице

/

ком

300

24

Бомбоне

1/1 кг

ком

5

25

Банане воће

1/1 кг

кг

100

26

Јабуке воће

1/1 кг

кг

100

27

Мандарине воће

1/1 кг

кг

100

28

Наранџе воће

1/1 кг

кг

100

29

Грожђе воће

1/1 кг

кг

20

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – не захтева се посебна дозвола

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове:

1. да поседује важећи сертификат НАССР система, издат од стране овлашћених органа или организација за осигурање безбедности хране

2. да има обезбеђену контролу квалитета здравствене исправности намирница сходно Закону о безбедности хране, односно закључен уговор са надлежном независном институцијом за контролу (уговор о обављању уступљених послова)

3. За партију 1 потребно је да понуђач и на територији града Зрењанина има у власништву или закупу и објекат - пословни простор за финалну производњу - печење пекарских производа

4. За партију 1 потребно је да понуђач поседује аутоматску пакерицу за паковање ужине.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем неоверених фотокопија доказа за додатне услове приликом подношења понуде.

Изјава о испуњености обавезних услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Доказе о испуњености додатних услова потребно је обавезно доставити приликом подношења понуде у виду фотокопије и то:

1. НАССР сертификат

ДОКАЗ: за обе партије : потребно је да понуђач достави фотокопију НАССР издатог од стране надлежних институција о успостављању система за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде и промета хране осим на нивоу примарне производње у сваком објекту под контролом у складу са принципима добре произвођачке праксе и анализе опасности и критичких контролних тачака НАССР – члан 47. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС", број 41/09).

2. Да је намирница здравствено безбедна за употребу

ДОКАЗ: за обе партије: потребно је доставити фотокопију важећег уговора понуђача са овлашћеном институцијом за испитивање здравствене исправности намирница (закључен уговор о обављању уступљених послова).

3. За партију 1 потребно је да понуђач и на територији града Зрењанина има у власништву или закупу и објекат - пословни простор за финалну производњу - печење пекарских производа.

ДОКАЗ: обавезна достава доказа само за Партију I – потребно је доставити фотокопију важећег решења – акта, уговора о закупу објекта или пословног простора или фотокопију другог документа о испуњавању услова за обављање финалне производње – печење пекарских производа у објекту или пословном простору који се налази на територији града Зрењанина

4. За партију 1 потребно је да понуђач поседује аутоматску пакерицу за паковање ужине.

ДОКАЗ: обавезна достава доказа само за партују 1 фотокопија пописне листе.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност додатних услова доказује се достављањем фотокопија доказа за додатне услове приликом подношења понуде.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1) Чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. Наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

2) Чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. Наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. Наведен у табеларном приказу обавезних услова - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена". Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача са којим наручилац дуже сарађује.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Свети Сава" Стајићево, ул. Тозе Марковића бр. 26, са назнаком: ,, Понуда за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, бр. ЈНМВ – 1.1.1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. На коверти назначити за коју се партију понуда подноси.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.04.2017. године до 10,00 часова.

Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда у Основнoj школи „Свети Сава", ул. Тозе Марковића бр. 26, Стајићево, дана 28.04.2017. године са почетком у 10,30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Редни

број

Назив обрасца

Број стране

Број обрасца

1.

Попуњен и оверен оригинални ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, од стране понуђача, по свим елементима

- ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, доставља попуњен и оверен образац ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ и Изјаву о испуњености услова подизвођача из члана 75. И 76. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности

Страна број 21-29

 

 

 

 

Страна бр. 34

Образац бр. 1

 

 

 

 

Образац бр. 6

2.

Образац изјаве о независној понуди

 

страна број 31

Образац бр. 3

3.

ИЗЈАВА понуђача о испуњавању услова из члана 75. И 76. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности

 

страна број 32 – за партију 1, односно стр. 33 – за партију 2

Образац бр. 4

 

Образац бр. 5

4.

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. Став 2. Закона о јавним набавкама

 

страна бр. 35

Образац бр. 7

5.

МОДЕЛ уговора ( потписан и оверен печатом )

 

страна број 37-40

 

 

6.

фотокопију сертификата НАССР (за обе партије)

 

/

/

 

7.

фотокопију важећег уговора понуђача са овлашћеном институцијом за испитивање здравственe исправности намирница (за обе партије)

 

/

/

8.

фотокопију важећег решења –акта, уговора о закупу објекта или пословног простора или фотокопија другог документа о испуњавању услова за обављање финалне производње – печење пекарских производа у објекту или пословном простору који се налази на територији града Зрењанина (само за партију I – пекарски производи)

 

/

/

9.

фотокопија пописне листе о поседовању аутоматске пакерице за паковање ужине (само за партију I – пекарски производи)

 

/

/

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у 2 партије:

ПАРТИЈА 1. – ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

ПАРТИЈА 2. – ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију.

- У случају да понуђач поднесе понуду за обе партијe, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

- Докази из члана. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партијe, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА¬¬

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Свети Сава" Стајићево, ул. Тозе Марковића бр. 26, са назнаком:

„ Измена понуде за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, бр. ЈНМВ – 1.1.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ" или

„ Допуна понуде за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, бр. ЈНМВ – 1.1.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ" или

„ Опозив понуде за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, бр. ЈНМВ – 1.1.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ" или

„ Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, бр. ЈНМВ – 1.1.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ".

На коверти треба назначити на коју се партију измена, допуна или опозив односи.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ

Уколико се приликом сачињавања понуде сачини грешка, понуђач може такву грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи – текст, унету цифру или заокружену опцију прецртати, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом, с тим да ће у случају подношења заједничке понуде потпис и оверу печатом извршити овлашћени члан групе понуђача – односно његово овлашћено лице.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке и то податке о:

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испоруке добара, на основу документа (рачуна) који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

10.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за испоручена добра је рок који је назначен на паковању, односно према роковима који су важећи за одређену врсту добара.

Уколико понуђач понуди краћи, гарантни период, од периода који је дефинисан претходним ставом овог Упутства, понуда ће бити одбијена као понуда код које је утврђен битан недостатак.

10.3. Захтев у погледу испоруке добара

Понуђач је у обавези да захтевану количину добара обезбеди, односно испоручи сукцесивно, по потреби наручиоца, на основу претходно добијене писмене наруџбенице која се доставља два пута месечно.

Понуђач је у обавези да робу за партију 1 –пекарски производи испоручује сваког радног дана два пута дневно, топло у одговарајућој амбалажи, и то:

- за преподневну смену - до 8.00 часова,

- за поподневну смену – у време од 12.00 до 13.00 часова према достављеној поруџбини, сопственим превозом до кухиње наручиоца.

Понуђач је у обавези да робу за партију 2 – остали прехрамбени производи испоручује сваког радног дана у време од 7,30 до 8,00 часова према достављеној поруџбини сопственим превозом до кухиње наручиоца.

Испорука се врши на адресу школе Ул. Тозе Марковића 26 Стајићево.

Уколико понуђач понуди дужи рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као понуда код које је утврђен битан недостатак.

10.4. Захтеви у погледу квалитета испоручених добара

• испоручена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у Републици Србији, и морају бити хигијенски и бактериолошки исправна;

• испоручилац одговара наручиоцу добара за квалитет испоручених добара;

• испоручена добра морају бити здравствено безбедна, упакована у одговарајућу амбалажу са назначеним роком трајања и транспортована у потпуно хигијенским условима;

• квалитативни и квантитативни пријем добара - ужине врши овлашћено лице Школе, према отпремници;

• све приговоре на квантитет испоручених добара овлашћено лице Школе је дужно да достави добављачу одмах приликом пријема добара;

• све приговоре на квалитет испоручених добара овлашћено лице Школе је дужно да достави добављачу најкасније у року од 24 сата од сазнања за недостатак у квалитету добара, а након сачињавања записника о уоченим недостацима;

10.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: цена предмета јавне набавке, превоз и испорука на адресу наручиоца.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Изузетно, цене се због објективних разлога могу кориговати по протеку рока важења понуде и то:

- Уколико се ради о набавци услуга чија цена искључиво зависи од кретања цена на домаћем тржишту, могуће је извршити промену цена највише у складу с индексом потрошачких цена у Републици Србији према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику, од престанка рока важења понуде до захтева за промену цена, а на основу аргументованих писмених доказа о потреби промене цена;

- Уколико се ради о набавци добара на чију цену утичу и други фактори (дневни курс, промена цена регулисаних одлуком државних органа и сл.) могуће је извршити промену цена на основу аргументованих доказа о потреби промене цена.

Захтев за промену цена може поднети добављач или наручилац.

Захтев за промену цена садржи називе добара за које се тражи промена цена са понуђеном ценом и новом ценом, датум примене нове цене, кратко образложење разлога повећања цена и прилоге. Захтев за промену цена подноси се најмање 5 дана пре пре намераване промене цена. Уколико захтев буде прихваћен у целини или делимично промена уговорених цена регулисаће се посебним анексом уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће меродавне елементе понуде.

13. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

А) Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда

Б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације

Ц) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

14. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА.

1. Уколико није благовремена

2. Уколико поседује битне недостатке

3. Уколико није одговарајућа

4. Уколико ограничава права наручиоца

5. Уколико условљава права наручиоца

6. Уколико ограничава обавезе понуђача

7. Уколико прелази процењену вредност јавне набавке

15. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове

3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног

4) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама

16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине www.merz.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике www.minrzs.gov.rs.

17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца, Основна школа „Свети Сава„ Стајићево, ул. Тозе Марковића бр. 26 или путем електронске поште на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, бр. ЈНМВ - 1.1.1/2017".

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e- mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , факсом на број 023/884-017 или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца Основна школа „Свети Сава" Стајићево, ул. Тозе Марковића бр. 26.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда; 2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од

120.000.000 динара; 4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама; 6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за

заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту

права. О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4 – за партију 1 и образац 5- за партију 2);

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6);

6) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 7)

(Образац 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, број ЈНМВ – 1.1.1/2017

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

2

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

1

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) УКУПНА ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

 

Укупна цена без ПДВ-а ( ПАРТИЈА 1. )

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом ( ПАРТИЈА 1. )

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а ( ПАРТИЈА 2. )

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом ( ПАРТИЈА 2. )

 

 

 

Рок и начин плаћања

 

 

 

Рок важења понуде

 

 

 

Рок испоруке добара

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача

НАПОМЕНА:

1. Рок плаћања је 45 дана од дана испоруке добара, на основу документа (рачуна) који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

2. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

3. Понуђач је у обавези да захтевану количину добара обезбеди, односно испоручи сукцесивно, по потреби наручиоца, на основу претходно добијене писмене наруџбенице која се доставља два пута месечно.

Понуђач је у обавези да робу за партију 1 –пекарски производи испоручује сваког радног дана два пута дневно, топло у одговарајућој амбалажи, и то:

- за преподневну смену - до 8.00 часова,

- за поподневну смену – у време од 12.00 до 13.00 часова према достављеној поруџбини, сопственим превозом до кухиње наручиоца.

Понуђач је у обавези да робу за партију 2 – остали прехрамбени производи испоручује сваког радног дана у време од 7,30 до 8,00 часова према достављеној поруџбини сопственим превозом до кухиње наручиоца.

Испорука се врши на адресу школе Ул. Тозе Марковића 26 Стајићево.

6) СПЕЦИФИКАЦИЈА – СПИСАК НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Предмет јавне набавке су добра – набавка ужине за децу и ученике, и то:

ПАРТИЈА 1. ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

ПАРТИЈА 2. ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1. ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Р.бр.

Назив

Карактеристике

Јед.

колич.

Цена

Укупна

Стопа

Цена са ПДВ-ом

Укупна вредност

Намирнице

мере

без ПДВ-а

вредност без ПДВ-а

ПДВ-а

по јед. Мере

са ПДВ-ом

1

Штрудла са маком

100 гр

ком

900

 

 

 

 

2

Штрудла са вишњом

100гр

ком

900

 

 

 

 

3

Крофна

90 гр

ком

900

 

 

 

 

4

Мекике

100 гр

ком

900

 

 

 

 

5

Фиеста виршла сир

120 гр

ком

900

 

 

 

 

6

Савијача сир

130 гр

ком

900

 

 

 

 

7

Савијача кромпир

130 гр

ком

450

 

 

 

 

8

Савијача месо

130 гр

ком

450

 

 

 

 

9

Бурек сир

130 гр

ком

900

 

 

 

 

10

Бурек кромпир

130 гр

ком

450

 

 

 

 

11

Бурек месо

130 гр

ком

450

 

 

 

 

12

Путер кифла

100 гр

ком

1800

 

 

 

 

13

Переца

100гр

ком

900

 

 

 

 

14

Празан кроасан

100 гр

ком

900

 

 

 

 

15

Крем кроасан

110гр

ком

1800

 

 

 

 

16

Сендвич земичка

150гр

ком

900

 

 

 

 

17

Сендвич кифла

150гр

ком

900

 

 

 

 

18

Пица парче

150гр

ком

900

 

 

 

 

19

Кукурузна пита пица надев

120гр

ком

900

 

 

 

 

20

Интегрална ролница

120гр

ком

1800

 

 

 

 

21

Ролница виршла

100гр

ком

900

 

 

 

 

 

УКУПНО:

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ: Количине су дате оквирно, понуђене попусте укалкулисати у табели

Потпис овлашћеног лица

М.П. _______________________

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 2.   ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 

Р.бр.

Назив

Карактеристике

Јед.

колич.

Цена

Укупна

Стопа

Цена са ПДВ-ом

Укупна вредност

Намирнице

мере

без ПДВ-а

вредност без ПДВ-а

ПДВ-а

по јед. Мере

са ПДВ-ом

1

Павлака

Кантица 700гр

ком

10

 

 

 

 

 

2

Јогурт

1/1 л

ком

50

 

 

 

 

 

3

Млеко

1/1 л

ком

80

 

 

 

 

 

4

Чоколадно млеко

1/1 л

ком

180

 

 

 

 

 

5

Уље

1/1л

ком

3

 

 

 

 

 

6

Шећер

1/1 кг

ком

20

 

 

 

 

 

7

Со

1/1 кг

ком

3

 

 

 

 

 

8

Чај

Паковање од 20 филтер кесица

ком

30

 

 

 

 

 

9

Сок

Воћни, тетрапак, 1.5 л

ком

100

 

 

 

 

 

10

Салама

1/1 кг

ком

10

 

 

 

 

 

11

Паштета

Лименка 180 гр

ком

50

 

 

 

 

 

12

Чајна кобасица

1/1 кг

ком

5

 

 

 

 

 

13

Сир качкаваљ

1/1 кг

ком

5

 

 

 

 

 

14

Јаја

А класа паковање од 10 ком

ком

20

 

 

 

 

 

15

Кисели краставци

1/1 кг

ком

5

 

 

 

 

 

16

Кечап

1/1 л

ком

5

 

 

 

 

 

17

Мајонез

500 гр

ком

5

 

 

 

 

 

18

Хлаб

Векна 500 гр

ком

100

 

 

 

 

 

19

Еурокрем

900 гр

ком

10

 

 

 

 

 

20

Мармелада

1/1 кг

ком

10

 

 

 

 

 

21

Кекс „плазма“ или одговарајући

1/1 кг

ком

10

 

 

 

 

 

22

Кекс наполитанке

1/1 кг

ком

10

 

 

 

 

 

23

Крем бананице

/

ком

300

 

 

 

 

 

24

Бомбоне

1/1 кг

ком

5

 

 

 

 

 

25

Банане воће

1/1 кг

кг

100

 

 

 

 

 

26

Јабуке воће

1/1 кг

кг

100

 

 

 

 

 

27

Мандарине воће

1/1 кг

кг

100

 

 

 

 

 

28

Наранџе воће

1/1 кг

кг

100

 

 

 

 

 

29

Грожђе воће

1/1 кг

кг

20

 

 

 

 

 

 

                УКУПНО:

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ: Количине су дате оквирно

Понуђене попусте укалкулисати у табелу

Потпис овлашћеног лица

М.П. _______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(Образац 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач___________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

НАПОМЕНЕ:   Количине су дате оквирно

                           Понуђене попусте укалкулисати у табелу

                          

                                                                                                                                                                              Потпис овлашћеног лица

 

М.П.       _______________________

 

 

 

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.


                                                                                                                   (Образац 2)


ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач___________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН

ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача

(Образац 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара –– ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, број ЈНМВ – 1.1.1/2017.

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(Образац 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПАРТИЈА 1 – пекарски производи

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ______________________________________________________

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, број ЈНМВ – 1.1.1/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач испуњава додатне услове (поседује НАССР сертификат, поседује важећи уговор са овлашћеном институцијом за испитивање здравствене исправности намирница, има производњу и на територији Зрењанина и поседује аутоматску пакерицу).

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П. ____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(Образац 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПАРТИЈА 2 – остали прехрамбени производи

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ______________________________________________________

у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, број ЈНМВ – 1.1.1/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач испуњава додатне услове (да поседује НАССР сертификат и поседује важећи уговор са овлашћеном институцијом за испитивање здравствене исправности намирница).

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П. ____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(Образац 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, број ЈНМВ – 1.1.1/2017, испуњава све услове из чл. 75.Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)

Место:_____________ Подизвођач:

Датум:_____________ М.П. ____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(Образац 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, број ЈНМВ – 1.1.1/2017 изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум Понуђач

_________________ М.П. ____________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

VIII ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

Јавна набавка мале вредности број 1.1.1/2017

Набавка добра – набавка ужине за децу и ученике

Назив понуђача: _______________________________________

Дел. број: _______________________

Датум: ______________ године

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

Овим овлашћујем

___________________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _________________________________ ул. ____________________________________

бр.л.к.______________________ ПУ _____________________ да у име и испред

понуђача ____________________________________ из ____________________,

ул.______________________ бр._____, може код наручиоца Основна школа „Свети Сава" Стајићево да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку мале вредности –набавка ужине за децу и ученике обликована по партијама од 1 до 2, број ЈНМВ - 1.1.1/2017 и предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не може користити.

Дана: ______________ године

ПОНУЂАЧ

М.П. ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Попуњено, потписано и оверено влашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може активно учествовати у поступку отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.

IX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен дана _____________ године, у Стајићеву између:

1. Основне школе «Свети Сава» Стајићево, ул. Тозе Марковића бр. 26, коју заступа директор Зорана Медић (у даљем тексту: Наручилац): ПИБ: 101763717, Матични број: 08221316, Жиро рачун: 840-1313660-64

са једне стране и

2. ___________________________ са седиштем у _____________________, улица _______________________________ број ___, коју заступа ____________________ ( у даљем тексту: Добављач ),

ПИБ: _________________

Матични број: _________________

Број рачуна: __________________ Назив банке: ____________________,

са друге стране

(у даљем тексту заједнички означене као Уговорне стране)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, спровео поступак јавне набавке добара мале вредности чији је предмет, набавка добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, број ЈНМВ – 1.1.1/2017

• да је Добављач доставио Понуду бр.____________ од _______2017. године која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

• да је Наручилац донео Одлуку о избору најповољније понуде бр.____ од ___________2017. године.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је јавна набавка добара – ужине за децу и ученике, обликована по партијама од 1 до 2, број ЈНМВ – 1.1.1/2017 (у даљем тексту: добра), према понуди добављача број _____ од __.__.2017. године (заведено код Добављача) и инт. бр. _____ од __.__.2017. године (заведено код Наручиоца) и спецификацији која чини саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Укупна вредност уговорених добара из члана 1. овог Уговора, за Партију 1 – пекарски производи износи: ___________________________ динара ( као у понуди ), без ПДВ-а.

Вредност ПДВ-а износи: __________________ динара( као у понуди ).

Укупна вредност уговорених добара из члана 1. овог Уговора са урачунатим ПДВ-ом за Партију 1 – пекарски производи износи: _____________________________ динара ( као у понуди ),

Укупна вредност уговорених добара из члана 1. овог Уговора, за Партију 2 – остали прехрамбени производи износи: ___________________________ динара ( као у понуди ), без ПДВ-а.

Вредност ПДВ-а износи: __________________ динара( као у понуди ).

Укупна вредност уговорених добара из члана 1. овог Уговора са урачунатим ПДВ-ом за Партију 2 – остали прехрамбени производи износи: _____________________________ динара ( као у понуди ).

Члан 3.

Уговорне стране прихватају појединачне цене робе из понуде Добављача која је саставни део Уговора.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Изузетно, цене се због објективних разлога могу кориговати по протеку рока важења понуде и то:

- Уколико се ради о набавци услуга чија цена искључиво зависи од кретања цена на домаћем тржишту, могуће је извршити промену цена највише у складу с индексом потрошачких цена у Републици Србији према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику, од престанка рока важења понуде до захтева за промену цена, а на основу аргументованих писмених доказа о потреби промене цена;

- Уколико се ради о набавци добара на чију цену утичу и други фактори (дневни курс, промена цена регулисаних одлуком државних органа и сл.) могуће је извршити промену цена на основу аргументованих доказа о потреби промене цена.

Захтев за промену цена може поднети добављач или наручилац.

Захтев за промену цена садржи називе добара за које се тражи промена цена са понуђеном ценом и новом ценом, датум примене нове цене, кратко образложење разлога повећања цена и прилоге. Захтев за промену цена подноси се најмање 5 дана пре пре намераване промене цена. Уколико захтев буде прихваћен у целини или делимично промена уговорених цена регулисаће се посебним анексом уговора.

Члан 4.

Количине поручених добара дате су оквирно, те наручилац задржава право да у складу са својим потребама изврши поруџбину и плаћање.

Члан 5.

Добављач се обавезује да ће робу из члана 2. овог уговора испоручивати сукцесивно, према потребама Наручиоца, а према претходно добијенoj писменoj наруџбеници која се доставља два пута месечно.

Добављач је у обавези да робу за партију 1 –пекарски производи испоручује сваког радног дана два пута дневно, топло у одговарајућој амбалажи, и то:

- за преподневну смену - до 8.00 часова,

- за поподневну смену – у време од 12.00 до 13.00 часова према достављеној поруџбини, сопственим превозом до кухиње наручиоца.

Добављач је у обавези да робу за партију 2 – остали прехрамбени производи испоручује сваког радног дана у време од 7,30 до 8,00 часова према достављеној поруџбини сопственим превозом до кухиње наручиоца.

Члан 6.

Плаћање се врши по извршеној испоруци, односно у року од 45 дана од дана испоруке робе, на текући рачун Добављача број ________________________, а који ће добављач назначити на свакој испостављеној фактури.

Члан 7.

Роба се испоручује франко магацин Наручиоца Основне школе "Свети Сава" Стајићево, ул. Тозе Марковића бр. 26.

Сви трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе до ускладиштења у магацин Наручиоца, падају на терет добављача.

Члан 8.

Роба мора бити упакована од стране добављача у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту робе и који мора робу обезбедити од делимичног и потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.

Члан 9.

Цена из члана 2. овог уговора обухвата сва паковања и помоћна и заштитна средства потребна да се спрече оштећења или губитак робе.

Добављач се обавезује да ће робу оштећену или изгубљену током транспорта или евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од уговорене, надокнадити Купцу о свом трошку.

Члан 10.

Наручилац има право да одбије пријем робе која не одговара утврђеним нормама квалитета означеним на декларацији производа, којој је истекао рок употребе или је оштећена у транспорту (оштећена амбалажа, вакуум паковање).

Недостаци из претходног става овог члана се констатују записником који потписују представници обе уговорне стране, с тим што се достављени рачун умањује за вредност оштећене робе или се врши накнадна замена оштећене робе у року од 24 часа.

Добављач је обавезан да испоруку добара врши адекватним транспортним средством за испоруку наручених предметних добара.

Наручилац има право да испоручена добра достави специјализованој институцији ради анализе.

У случају када специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета робе, трошкови анализе и рекламације падају на терет добављача.

Члан 11.

Наручилац задржава право да изврши додатну хемијско-биолошку контролу исправности намирница и прехрамбених производа у овлашћеној институцији.

У случају неисправности Наручилац ће робу вратити, што може бити један од разлога за раскид уговора од стране наручиоца.

Члан 12.

Овај уговор се закључује на период од годину дана од дана потписивања.

Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе закона којим се регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Зрењанину.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид Уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писане изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се Уговор раскида.

Члан 16.

Наручилац може једнострано раскинути Уговор:

- ако надлежни орган забрани даљу испоруку добара,

- ако престане потреба за уговореним добрима,

- ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према Уговору,

- ако Добављач знатно касни са испоруком добара у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и радње за скраћење и елиминацију кашњења,

- ако Добављач не испоручује добра у складу са усвојеном документацијом за испоруком добара,

- ако Добављач не поступа по налозима надзорног органа,

- ако Добављач из неоправданих разлога прекине испоруку добара или одустане од даље испоруке истих,

- ако Добављач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у овом Уговору, без претходне сагласности Наручиоца.

Члан 17.

Добављач може раскинути Уговор:

- ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе,

- ако Добављач дође у ситуацију да не може да испоручи уговорена добра.

Члан 18.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда изабраног Добављача бр ____ од __.__.2017. године, која је код Наручиоца заведена под инт. бр. ____ од __.__2017. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветних примерака од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац, а 1 (један) примерак задржава Добављач.

Члан 20.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ПОНУЂАЧ НАРУЧИЛАЦ

___________________ М.П. М.П. __________________

 

olovcice

tabla-galerija

tabla-vesti

tabla-kalendar

Free business joomla templates